Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Espoon Suomi-Viro Seura ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää suomalais-virolaista yhteistyötä, Viron kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä kehittää kaikinpuolisesti Suomen ja Viron kansojen ja kansalaisten yhteistyötä ja kanssakäymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, matkoja jäsenilleen ja vierailuja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisilla luvilla rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kahvila- tai ravintolatoimintaa sekä harjoittaa Viron kulttuuria koskevien kirjojen ja taideteosten kauppaa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy sen hallitus.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous, joka myös määrittelee henkilö- ja yhteisöjäsenmaksut.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arpomalla.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt..

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 S YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine liitteineen samoin

kuin toimintakertomus tulee toimittaa tilin tarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostilla.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous on järjestettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on järjestettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksella puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilli- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8 ) valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

9) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävään asiaan
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Samoin menetellään, jos yhdistys
lakkautetaan.